Interest Spread Rate 
Chaitra 2076 5.32%
Falgun 2076 4.92%
Magh 2076 5.05%
Poush 2076 4.83%
Mangsir 2076 4.82%
Kartik 2076 4.69%
Ashwin 2076 5.15%
Bhadra 2076 5.54%
Shrawan 2076 5.38%
Ashad 2076 4.70%
Jestha 2076 4.73%
Baishak 2076 4.74%
Chaitra 2075 4.88%
Falgun 2075 4.72%
Magh 2075 4.97%
Poush 2075 4.87%
Mangsir 2075 4.97%
Kartik 2075 4.99%
Ashwin 2075 4.94%
Bhadra 2075 4.56%
Shrawan 2075 4.06%
Ashard 2075  4.72%
Jestha 2075 4.88%
Baishak 2075 4.67%
Chaitra 2074 4.41%
Falgun 2074 4.19%
Magh 2074 3.96%
Poush 2074 4.1%
Mangsir 2074 3.96%
Kartik 2074 3.95%
Aswin 2074 3.83%
Bhadra 2074 3.6%
Shrawan 2074 3.36%