BASE RATE
Chaitra 2076 8.98
Falgun 2076 9.15
Magh 2076 9.32
Poush 2076 9.45
Mangsir 2076 9.37
Kartik 2076 9.19
Ashwin 2076 9.24
Bhadra 2076 8.91
Shrawan 2076 8.90
Ashad 2076 9.36
Jestha 2076 9.02
Baishak 2076 9.17
Chaitra 2075 9.16
Falgun 2075 9.01
Magh 2075 9.04
Poush 2075 9.37
Mangsir 2075 9.24
Kartik 2075 9.63
Ashwin 2075 9.49
Bhadra 2075 9.61
Shrawan 2075 10.29
Ashad 2075 10.62
Jestha 2075 10.27
Baishak 2075 10.18
Chaitra 2074 10.17
Falgun 2074 10.21
Magh 2074 10.4
Poush 2074 9.71
Mangsir 2074 9.59
Kartik 2074 9.54
Ashwin 2074 9.8
Bhadra 2074 10.03
Shrawan 2074 10.19